Gevninge Kirkegård

 

Gevninge kirkegård er en stemningsfuld have.

Gevninge kirkegård er en stemningsfuld have.                                                                            Alle fotos: Mette Østergaard

 

Gevninge kirkegård ligger smukt omkring Gevninge Kirke. Kirkegården har et fald mod nordøst ned mod Lejre Å og engarealet der. Mod vest og syd strækker kirkegården sig ud til henholdsvis Gevninge Bygade og Kirke Allé. Ud mod Bygaden vokser høje, beskårne lindtræer mens et flot kløvestendige markerer skellinjen. Stendiget fortsætter i skellet mod såvel syd som nord og er et karakteristika for kirkegården. Mod sydøst afgrænser et gammelt græsdækket jorddige kirkegården fra landsbyen.

 

Kirkegården er på flere sider afgrænset af et smukt kløvestensdige og mod Gevninge Bygade suppleret af en række beskårne linde.

Kirkegården er på flere sider afgrænset af et smukt kløvestensdige og mod Gevninge Bygade suppleret af en række beskårne linde.

 

Til højre for kirkegårdens indgang løber dette græsbevoksede jorddige i skel mod landsbyen.

Til højre for kirkegårdens indgang løber dette græsbevoksede jorddige i skel mod landsbyen.

 

Gevninge kirkegård står netop nu overfor at skulle have en ny, revideret kirkegårdsplan. Når den nye plan foreligger bliver den lagt ind her på siden.

 

Brugsret, fredningstid og gravstedsbrev

 

Medlemmer af folkekirken tilhørende Gevninge Sogn, eller et andet af de sogne der hører under Lejre provsti, kan ved dødsfald, uden betaling, erhverve brugsret til et gravsted på Gevninge kirkegård.

 

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, skal der betales for gravstedet.

 

De aktuelle priser for gravsteder, pasning, grandækning, plantning af sommerblomster m.v. fremgår af: Prisliste for kirkegårde.

 

Man erhverver brugsret til et gravsted for en periode, kaldet fredningsperioden. Den er for kistebegravelser mindst 20 år og for urnegravsteder mindst 10 år. På en del kirkegårde er der fastsat længere fredningsperioder, især for kistebegravelser. På Gevninge kirkegård gælder minimumsåremålet 20 år for kister og 10 år for urner.

 

Ordet fredningsperiode referer til, at den afdøde skal have gravfred. Dertil er det praktiske formål, at gravstedet skal stå urørt i så lang tid at kiste, urne og ligrester er nedbrudt og blevet til jord, før gravstedet kan nedlægges.

 

I fredningsperioden skal gravstedet vedligeholdes. Som pårørende kan man vælge selv at gøre det, men der kan også indgås aftale med kirkegården om vedligeholdelse. Er det sidste tilfældet, træffes der aftale med graveren om pasningsform og pris.

 

Når aftalen er på plads udfærdiger graveren et såkaldt gravstedsbrev, til den ansvarlige for gravstedet. Et gravstedsbrev er en slags skøde på gravstedet, hvor den ansvarliges navn og adresse er oplyst samt gravstedets fredningsperiode. Gravstedsejeren må ikke videregive gravstedsbrevet til anden person uden at oplyse kirken om det. Der udstedes ikke gravstedsbrev til begravelser i fællesgravene.

 

Kirkegårdens forskellige gravsteder

 

Gevninge kirkegård har kistegravsteder, urnegravsteder og fællesgrav med urner.

 

Kirkegården har to ret forskellige afdelinger. Der er den gamle kirkegård med såvel kistegravsteder som urnegravsteder og udvidelsen mod nord, Paradisengen, der udelukkende er til urnegravsteder.

 

De traditionelle gravsteder på kirkegårdens gamle del er til én eller flere kister. Et gravsted til to kister måler ca. 2,60 x 2,60 m. Der er dog intet til hinder for, at de store gravsteder kan benyttes også som urnegravsted. De store gravsteder er omkranset af thujahække, der passes/klippes af graveren.

 

De traditionelle urnegravsteder på den gamle kirkegård måler ca. 1,0 x 1,0 m og er til nedsættelse af to urner. Gravstedet rammes ind af lave hække, der passes af graveren.

 

Ud over de traditionelle urnegravsteder findes der på såvel den gamle kirkegård som i Paradisengen flere andre former for urnegrave. Der er urnegrave i græsplæner, hvor gravmindet er en stenplade, der nedlægges i plænen. Der kan sættes buketter i specielle gravvaser. Kirkegården klarer pasningen af disse gravsteder, der består i jævnlig græsslåning. Pasningen strækker sig over fredningsperioden på de 10 år, og prisen for pasning i hele perioden skal erlægges forud. Det kaldes, at denne gravstedsform er legatpligtig. Se: Prisliste for kirkegårde.

 

Der er fællesgrave til urnenedsættelse i græsplæner på den gamle kirkegård og i Pardisengen.

 

Kirkegårdsvedtægt

 

Vedtægt for Gevninge Kirkegård_2021

 

 

 

Gevninge kirkegård har mange smukke, stedsegrønne træer.

Gevninge kirkegård har mange smukke, stedsegrønne træer.   Foto: Mette Østergaard