Kornerup Kirkegård

Kornerup kirkegård ligger smukt omkring Kornerup Kirke. Kirke og kirkegård grænser mod nord og vest ind mod landsbyen, mens der mod øst og syd er udsigt over et storslået landskab med Kornerup Sø og Ledreborg Allé i horisonten mod syd. Langs kirkegårdens syd- og østskel løber et meterhøjt, gammelt stendige, der i 2015 gennemgik en grundig renovering. Det fremstår nu smukt i terrænet, og man kan vandre ad en klippet græssti langs stendiget ud mod marken.

Foto: Mette Østergaard
Kornerup Kirke og kirkegård set fra øst, hvor et iøjnefaldende stendige danner en flot ramme om den lille kirke og kirkegård i det store landskab.

Kornerup Kirke og kirkegård set fra øst, hvor et iøjnefaldende stendige danner en flot ramme om den lille kirke og kirkegård i det store landskab.

Kirkegårdens faste struktur med smukke gravminder, hække, grusgange, træer og ikke mindst kirkens monumentale tilstedeværelse fortæller, at her har vi at gøre med et historisk og ganske særligt anlæg. Det er sognemenighedens mindelund. Her kommer man for at mindes de kære, der er døde. Sætte en buket ved graven og glædes over, at gravstedet ser smukt ud. Læse gravstenens tekst igen og igen og give plads for de mange tanker, der kommer til én, netop når man står ved graven.

Kirkegården med dets mange gravminder er sognets historiebog, som vi skal passe på, til glæde også for kommende generationer.

Brugsret, fredningstid og gravstedsbrev

Medlemmer af folkekirken tilhørende Kornerup Sogn, eller et andet af de sogne der hører under Lejre provsti, kan ved dødsfald, uden betaling, erhverve brugsret til et gravsted på Kornerup kirkegård.

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, skal der betales for gravstedet.

De aktuelle priser for gravsteder, pasning, grandækning, plantning af sommerblomster m.v. ses af prislisten.

Man erhverver brugsret til et gravsted for en periode, kaldet fredningsperioden. Den er for kistebegravelser mindst 20 år og for urnegravsteder mindst 10 år. På en del kirkegårde er der fastsat længere fredningsperioder, især for kistebegravelser. På Kornerup kirkegård er der en fredningstid på 30 år for kister og 10 år for urner.

Ordet fredningsperiode referer til, at den afdøde skal have gravfred. Dertil er det praktiske formål, at gravstedet skal stå urørt i så lang tid at kiste, urne og ligrester er nedbrudt og blevet til jord, før gravstedet kan nedlægges.

I fredningsperioden skal gravstedet vedligeholdes. Som pårørende kan man vælge selv at gøre det, men der kan også indgås aftale med kirkegården om vedligeholdelse. Er det sidste tilfældet, træffes der aftale med graveren om  pasningsform og pris. Priserne fremgår af prislisten.

Når aftalen er på plads udfærdiges et såkaldt gravstedsbrev, til den ansvarlige for gravstedet. Et gravstedsbrev er en slags skøde på gravstedet, hvor den ansvarliges navn og adresse er oplyst samt gravstedets fredningsperiode. Gravstedsejeren må ikke videregive gravstedsbrevet til anden person uden at oplyse kirken om det. Der udstedes ikke gravstedsbrev til begravelser i fællesgraven.

Kirkegårdens plan

Kirkegården har kistegravsteder, urnegravsteder og en fællesgrav med urner.

I år 2000 blev der udarbejdet og godkendt en revideret plan for Kornerup  kirkegård.

Download plan som PDF

Planens hvide gravfelter, der udgør hovedparten af kirkegårdens gravfelter, er store, traditionelle gravsteder til en eller flere kister. Der er dog intet til hinder for, at de store gravsteder kan benyttes også som urnegravsted.

De store kistegravsteder er omkranset af thujahække, og disse hække klippes og passes af graveren.

Fredningstiden for kistegrave er 30 år.

Traditionel kistegravsted beliggende syd for kirken mod Kornerup Sø.

Traditionel kistegravsted beliggende syd for kirken mod Kornerup Sø.                           Fotos:Mette Østergaard

Traditionelle kirstegravsteder beliggende vest for kirken.

Traditionelle kistegravsteder beliggende vest for kirken.

Afsnit I

Fællesgraven. Her er urnerne placeret på en anonym plads i det cirkulære vedbend-felt omkring granitskulpturen. Den enkelte urnes placering er ikke markeret. I de fire bede indrammet af buksbom omkring midtercirklen vokser lavendler og roser.

Der må lægges blomster og dekorationer på chaussestensbelægningen omkring granitskulpturen.

Granitskulptur af billedhugger Erik Brandt. Kornakset er et kristent symbol på liv.

Granitskulptur af billedhugger Erik Brandt. Kornakset er et kristent symbol på liv.                                 Foto: Mette Østergaard

Fællesgraven blev anlagt i 1992 og er tegnet af landskabsarkitekt Birgitte Fink. I samarbejde med Lejre Galleri fik man den fynske billedhugger Erik Brandt til at forme en granitskuptur. Resultatet blevet meget fornemt. Motivet på stenen er et kornaks, som er et kristent symbol på liv.

Afsnit II

Traditionelle urnegravsteder med plads til 2 urner. Urnegravene er omkranset af lave thujahække, som graveren klipper og passer.

Her er frit valg af gravstenstype og bogstaver, blot det passer ind i helheden på kirkegården.

Fredningstiden for urnegrave er 10 år.

Urnegravsteder beliggende vest for kirken, med ryggen mod de traditionelle kistegravsteder.  F:M.Østergaard

Afsnit III

Urnegrave beplantet med Vinca minor som bund i hele feltet. Urnegravstedet er 90 x 120 cm, og der kan nedsættes 2 urner. Gravmindet er en lys grå granitplade på 35 x 47 cm som ligger plant med beplantningen. Der må sættes en blomstervase i granit ved gravmindet, i niveau med jordoverfladen.

Fredningstiden for urnegrave er 10 år.

Urnegravsted med plads til 4 gravminder. Ensartet beplantning af Vinca minor, liden singrøn, som passes af graveren.                                         Foto: Mette Østergaard

Afsnit IV

Urnegrave beplantet med vedbend som bund i hele feltet. I dette område kan der nedsættes 3 urner i gravstedet. Gravmindet kan være en marksten eller en tildannet granitsten i form som en marksten. Stenen må være max 45 cm høj og 60 cm bred. Inskriptionen skal være med bogstaver/tal, der max. er 1,8 cm høje. Farve mørk eller messing.

Der må sættes lyng, enkelte stauder eller en lille stedsegrøn plante (max. 30 cm høj) ved gravmindet. Der må sættes en blomstervase i granit ved gravmindet, i niveau med jordoverfladen.

Fredningstiden for urnegrave er 10 år.

Kirkegårdsvedtægt

Alle kirkegårde har en vedtægt. Heri kan man bl.a. læse om regler for udsmykning og beplantning af gravsteder og for udformning af gravminder. I vedtægten findes de almindelige ordensregler og bestemmelser, der gælder på kirkegården.

Det er en god idé at læse kirkegårdsvedtægten for Kornerup kirkegård før beslutningen om valg af gravsted træffes.